4 writes to EncryptionAlgorithm
System.IdentityModel (4)
System\IdentityModel\XD.cs (4)
998this.EncryptionAlgorithm = dictionary.CreateString(IdentityModelStringsVersion1.String237, 237); 1066this.EncryptionAlgorithm = LookupDictionaryString(dictionary, IdentityModelStringsVersion1.String237); 1157this.EncryptionAlgorithm = dictionary.CreateString(IdentityModelStringsVersion1.String237, 237); 1212this.EncryptionAlgorithm = LookupDictionaryString(dictionary, IdentityModelStringsVersion1.String237);