2 writes to Saml20TokenType
System.IdentityModel (2)
System\IdentityModel\XD.cs (2)
834this.Saml20TokenType = dictionary.CreateString(IdentityModelStringsVersion1.String152, 152); 850this.Saml20TokenType = LookupDictionaryString(dictionary, IdentityModelStringsVersion1.String152);
3 references to Saml20TokenType
System.IdentityModel (3)
System\IdentityModel\Tokens\WSSecurityJan2004.cs (1)
707return XD.SecurityXXX2005Dictionary.Saml20TokenType.Value;
System\IdentityModel\Tokens\WSSecurityXXX2005.cs (2)
204if (tokenType != XD.SecurityXXX2005Dictionary.Saml20TokenType.Value) 218return XD.SecurityXXX2005Dictionary.Saml20TokenType.Value;