1 write to HandleHi
System.IdentityModel (1)
System\IdentityModel\SspiSafeHandles.cs (1)
123HandleHi = IntPtr.Zero;
1 reference to HandleHi
System.IdentityModel (1)
System\IdentityModel\SspiSafeHandles.cs (1)
117get { return HandleHi == IntPtr.Zero && HandleLo == IntPtr.Zero; }