1 reference to WrapKey
System.IdentityModel (1)
System\IdentityModel\Tokens\SymmetricKey.cs (1)
56return CryptoHelper.WrapKey(this.symmetricKey, keyData, algorithm);