1 reference to CRYPT_DELETEKEYSET
System.IdentityModel (1)
System\IdentityModel\Tokens\RsaSecurityToken.cs (1)
100NativeMethods.CRYPT_DELETEKEYSET))