2 writes to ElementType
System.IdentityModel (2)
System\IdentityModel\XD.cs (2)
1308this.ElementType = dictionary.CreateString(IdentityModelStringsVersion1.String170, 170); 1332this.ElementType = LookupDictionaryString(dictionary, IdentityModelStringsVersion1.String170);