2 writes to Encoding
System.IdentityModel (2)
System\IdentityModel\XD.cs (2)
1298this.Encoding = dictionary.CreateString(IdentityModelStringsVersion1.String163, 163); 1322this.Encoding = LookupDictionaryString(dictionary, IdentityModelStringsVersion1.String163);
1 reference to Encoding
System.IdentityModel (1)
System\ServiceModel\Security\EncryptedType.cs (1)
20internal static readonly XmlDictionaryString EncodingAttribute = XD.XmlEncryptionDictionary.Encoding;