Base:
method
MoveToNextAttribute
System.Xml.XmlReader.MoveToNextAttribute()