1 write to paddingMode
System.IdentityModel (1)
System\IdentityModel\RijndaelCryptoServiceProvider.cs (1)
73this.paddingMode = paddingMode;
5 references to paddingMode
System.IdentityModel (5)
System\IdentityModel\RijndaelCryptoServiceProvider.cs (5)
189if (this.paddingMode == PaddingMode.PKCS7) 233if (this.paddingMode == PaddingMode.ISO10126) 242if (this.paddingMode == PaddingMode.PKCS7) 275bool doPadding = final && (this.paddingMode == PaddingMode.ISO10126); 310bool bFinal = final && (this.paddingMode == PaddingMode.PKCS7);