Base:
method
MoveToAttribute
System.Xml.XmlReader.MoveToAttribute(System.String, System.String)