2 writes to issuer
System.IdentityModel (2)
System\IdentityModel\Tokens\Saml2Assertion.cs (2)
42this.issuer = issuer; 158this.issuer = value;
1 reference to issuer
System.IdentityModel (1)
System\IdentityModel\Tokens\Saml2Assertion.cs (1)
148return this.issuer;