Base:
method
Remove
System.IdentityModel.Tokens.TokenReplayCache.Remove(System.String)