Base:
property
NodeType
System.Xml.XmlReader.NodeType