2 writes to UserName
System.IdentityModel (2)
System\IdentityModel\XD.cs (2)
311this.UserName = dictionary.CreateString(IdentityModelStringsVersion1.String77, 77); 372this.UserName = LookupDictionaryString(dictionary, IdentityModelStringsVersion1.String77);