4 references to String111
System.IdentityModel (4)
System\IdentityModel\IdentityModelStringsVersion1.cs (1)
414case 111: return String111;
System\IdentityModel\XD.cs (3)
625this.RsaV15KeyWrap = dictionary.CreateString(IdentityModelStringsVersion1.String111, 111); 654this.RsaV15KeyWrap = LookupDictionaryString(dictionary, IdentityModelStringsVersion1.String111); 1607public const string RsaV15KeyWrap = IdentityModelStringsVersion1.String111;