2 writes to KeyReference
System.IdentityModel (2)
System\IdentityModel\XD.cs (2)
1306this.KeyReference = dictionary.CreateString(IdentityModelStringsVersion1.String168, 168); 1330this.KeyReference = LookupDictionaryString(dictionary, IdentityModelStringsVersion1.String168);