2 writes to Sha512Digest
System.IdentityModel (2)
System\IdentityModel\XD.cs (2)
628this.Sha512Digest = dictionary.CreateString(IdentityModelStringsVersion1.String114, 114); 657this.Sha512Digest = LookupDictionaryString(dictionary, IdentityModelStringsVersion1.String114);