1 write to _systemClaim
System.IdentityModel (1)
System\IdentityModel\Tokens\SessionDictionary.cs (1)
139_systemClaim = Add("SystemClaim");
1 reference to _systemClaim
System.IdentityModel (1)
System\IdentityModel\Tokens\SessionDictionary.cs (1)
441get { return _systemClaim; }