3 references to Token
System.IdentityModel (3)
System\IdentityModel\Tokens\KerberosReceiverSecurityToken.cs (2)
203SecurityBuffer outSecurityBuffer = new SecurityBuffer(0, BufferType.Token); 206list.Add(new SecurityBuffer(rawRequest, BufferType.Token));
System\IdentityModel\Tokens\KerberosRequestorSecurityToken.cs (1)
165SecurityBuffer outSecurityBuffer = new SecurityBuffer(0, BufferType.Token);