1 reference to UnwrapKey
System.IdentityModel (1)
System\IdentityModel\Tokens\SymmetricKey.cs (1)
51return CryptoHelper.UnwrapKey(this.symmetricKey, keyData, algorithm);