1 reference to GetIVSize
System.IdentityModel (1)
System\IdentityModel\Tokens\SymmetricKey.cs (1)
76return CryptoHelper.GetIVSize(algorithm);