2 writes to NotBefore
System.IdentityModel (2)
System\IdentityModel\XD.cs (2)
294this.NotBefore = dictionary.CreateString(IdentityModelStringsVersion1.String60, 60); 355this.NotBefore = LookupDictionaryString(dictionary, IdentityModelStringsVersion1.String60);
2 references to NotBefore
System.IdentityModel (2)
System\IdentityModel\Tokens\SamlConditions.cs (2)
113string time = reader.GetAttribute(dictionary.NotBefore, null); 162writer.WriteStartAttribute(dictionary.NotBefore, null);