Base:
method
WriteTo
System.IdentityModel.Transform.WriteTo(System.Xml.XmlDictionaryWriter, System.IdentityModel.DictionaryManager)