1 write to mruList
System.IdentityModel (1)
System\IdentityModel\Tokens\MruSessionSecurityTokenCache.cs (1)
104this.mruList = new LinkedList<SessionSecurityTokenCacheKey>();
13 references to mruList
System.IdentityModel (13)
System\IdentityModel\Tokens\MruSessionSecurityTokenCache.cs (13)
135this.mruList.Remove(entry.Node); 165entry.Node = this.mruList.AddFirst(key); 203if (this.mruList.Count > 1 && !object.ReferenceEquals(this.mruList.First, entry.Node)) 205this.mruList.Remove(entry.Node); 206this.mruList.AddFirst(entry.Node); 244this.mruList.Remove(entry.Node); 291if (this.mruList.Count > 1 && !object.ReferenceEquals(this.mruList.First, entry.Node)) 293this.mruList.Remove(entry.Node); 294this.mruList.AddFirst(entry.Node); 319SessionSecurityTokenCacheKey keyRemove = this.mruList.Last.Value; 320this.mruList.RemoveLast();