2 writes to KeyValue
System.IdentityModel (2)
System\IdentityModel\XD.cs (2)
1399this.KeyValue = dictionary.CreateString(IdentityModelStringsVersion1.String86, 86); 1431this.KeyValue = LookupDictionaryString(dictionary, IdentityModelStringsVersion1.String86);
3 references to KeyValue
System.IdentityModel (3)
System\IdentityModel\Tokens\XmlDsigSep2000.cs (3)
161return XD.XmlSignatureDictionary.KeyValue; 176reader.ReadStartElement( XD.XmlSignatureDictionary.KeyValue, NamespaceUri ); 207writer.WriteStartElement( XD.XmlSignatureDictionary.Prefix.Value, XD.XmlSignatureDictionary.KeyValue, NamespaceUri );