2 references to MatchesSingleton
System.IdentityModel (2)
System\IdentityModel\MostlySingletonList.cs (2)
91return MatchesSingleton(item) ? 0 : -1; 103if (MatchesSingleton(item))