4 writes to SecurityContextTokenReferenceValueType
System.IdentityModel (4)
System\IdentityModel\XD.cs (4)
456this.SecurityContextTokenReferenceValueType = dictionary.CreateString(IdentityModelStringsVersion1.String270, 270); 485this.SecurityContextTokenReferenceValueType = LookupDictionaryString(dictionary, IdentityModelStringsVersion1.String270); 531this.SecurityContextTokenReferenceValueType = dictionary.CreateString(IdentityModelStringsVersion1.String186, 186); 559this.SecurityContextTokenReferenceValueType = LookupDictionaryString(dictionary, IdentityModelStringsVersion1.String186);