1 reference to CRYPT32
System.IdentityModel (1)
System\IdentityModel\SspiSafeHandles.cs (1)
1214[DllImport(CRYPT32, ExactSpelling = true, SetLastError = true)]