2 writes to AlgorithmAttribute
System.IdentityModel (2)
System\IdentityModel\XD.cs (2)
1310this.AlgorithmAttribute = dictionary.CreateString(IdentityModelStringsVersion1.String0, 0); 1334this.AlgorithmAttribute = LookupDictionaryString(dictionary, IdentityModelStringsVersion1.String0);
2 references to AlgorithmAttribute
System.IdentityModel (2)
System\IdentityModel\Tokens\XmlEncApr2001.cs (2)
62encryptionMethod = reader.GetAttribute(XD.XmlEncryptionDictionary.AlgorithmAttribute, null); 112writer.WriteAttributeString(XD.XmlEncryptionDictionary.AlgorithmAttribute, null, encryptedKeyClause.EncryptionMethod);