2 references to Names
System.IdentityModel (2)
System\IdentityModel\SspiWrapper.cs (2)
546case ContextAttribute.Names: 602case ContextAttribute.Names: