Base:
method
DecryptKey
System.IdentityModel.Tokens.SecurityKey.DecryptKey(System.String, System.Byte[])