1 write to system
System.IdentityModel (1)
System\IdentityModel\Claims\ClaimSet.cs (1)
29system = new DefaultClaimSet(claims);
2 references to system
System.IdentityModel (2)
System\IdentityModel\Claims\ClaimSet.cs (2)
24if (system == null) 31return system;