4 writes to AlgorithmAttribute
System.IdentityModel (4)
System\IdentityModel\XD.cs (4)
444this.AlgorithmAttribute = dictionary.CreateString(IdentityModelStringsVersion1.String0, 0); 473this.AlgorithmAttribute = LookupDictionaryString(dictionary, IdentityModelStringsVersion1.String0); 519this.AlgorithmAttribute = dictionary.CreateString(IdentityModelStringsVersion1.String0, 0); 547this.AlgorithmAttribute = LookupDictionaryString(dictionary, IdentityModelStringsVersion1.String0);