2 writes to HolderOfKey
System.IdentityModel (2)
System\IdentityModel\XD.cs (2)
302this.HolderOfKey = dictionary.CreateString(IdentityModelStringsVersion1.String68, 68); 363this.HolderOfKey = LookupDictionaryString(dictionary, IdentityModelStringsVersion1.String68);