1 write to _sesionToken
System.IdentityModel (1)
System\IdentityModel\Tokens\SessionDictionary.cs (1)
117_sesionToken = Add("SessionToken");
1 reference to _sesionToken
System.IdentityModel (1)
System\IdentityModel\Tokens\SessionDictionary.cs (1)
366get { return _sesionToken; }