2 references to SizeOf
System.IdentityModel (2)
System\IdentityModel\RijndaelCryptoServiceProvider.cs (2)
86int cbData = PLAINTEXTKEYBLOBHEADER.SizeOf + rgbKey.Length; 88Buffer.BlockCopy(rgbKey, 0, pbData, PLAINTEXTKEYBLOBHEADER.SizeOf, rgbKey.Length);