4 references to String269
System.IdentityModel (4)
System\IdentityModel\IdentityModelStringsVersion1.cs (1)
572case 269: return String269;
System\IdentityModel\XD.cs (3)
454this.DerivedKeyTokenType = dictionary.CreateString(IdentityModelStringsVersion1.String269, 269); 483this.DerivedKeyTokenType = LookupDictionaryString(dictionary, IdentityModelStringsVersion1.String269); 1542public const string DerivedKeyTokenType = IdentityModelStringsVersion1.String269;