4 writes to singleton
System.IdentityModel (4)
System\IdentityModel\MostlySingletonList.cs (4)
46this.singleton = item; 52this.singleton = null; 105this.singleton = null; 130this.singleton = null;
3 references to singleton
System.IdentityModel (3)
System\IdentityModel\MostlySingletonList.cs (3)
26return this.singleton; 51this.list.Add(this.singleton); 84return this.count == 1 && Compare(this.singleton, item);