1 write to _keyReferences
System.IdentityModel (1)
System\IdentityModel\EncryptedKeyElement.cs (1)
27_keyReferences = new List<string>();
2 references to _keyReferences
System.IdentityModel (2)
System\IdentityModel\EncryptedKeyElement.cs (2)
43get { return _keyReferences; } 91_keyReferences.Add( keyRef );