Base:
method
ValidateToken
System.IdentityModel.Tokens.SecurityTokenHandler.ValidateToken(System.IdentityModel.Tokens.SecurityToken)
1 reference to ValidateToken
System.ServiceModel (1)
System\ServiceModel\Security\WrappedSaml11SecurityTokenAuthenticator.cs (1)
59identities = _wrappedSaml11SecurityTokenHandler.ValidateToken( token );