1 reference to XmlToString
System.IdentityModel.Selectors (1)
infocard\client\System\IdentityModel\Selectors\InternalPolicyElement.cs (1)
78tokenParameters = CardSpaceSelector.XmlToString(m_element.Parameters);