2 references to GoldenrodKey
System.Drawing (2)
commonui\System\Drawing\Pens.cs (2)
1026Pen goldenrod = (Pen)SafeNativeMethods.Gdip.ThreadData[GoldenrodKey]; 1029SafeNativeMethods.Gdip.ThreadData[GoldenrodKey] = goldenrod;