2 references to LavenderKey
System.Drawing (2)
commonui\System\Drawing\Brushes.cs (2)
1195Brush lavender = (Brush)SafeNativeMethods.Gdip.ThreadData[LavenderKey]; 1198SafeNativeMethods.Gdip.ThreadData[LavenderKey] = lavender;