2 references to DarkVioletKey
System.Drawing (2)
commonui\System\Drawing\Brushes.cs (2)
821Brush darkViolet = (Brush)SafeNativeMethods.Gdip.ThreadData[DarkVioletKey]; 824SafeNativeMethods.Gdip.ThreadData[DarkVioletKey] = darkViolet;