2 references to DarkBlueKey
System.Drawing (2)
commonui\System\Drawing\Pens.cs (2)
550Pen darkBlue = (Pen)SafeNativeMethods.Gdip.ThreadData[DarkBlueKey]; 553SafeNativeMethods.Gdip.ThreadData[DarkBlueKey] = darkBlue;