2 references to MediumSlateBlueKey
System.Drawing (2)
commonui\System\Drawing\Pens.cs (2)
1655Pen mediumSlateBlue = (Pen)SafeNativeMethods.Gdip.ThreadData[MediumSlateBlueKey]; 1658SafeNativeMethods.Gdip.ThreadData[MediumSlateBlueKey] = mediumSlateBlue;