2 references to MediumOrchidKey
System.Drawing (2)
commonui\System\Drawing\Brushes.cs (2)
1603Brush mediumOrchid = (Brush)SafeNativeMethods.Gdip.ThreadData[MediumOrchidKey]; 1606SafeNativeMethods.Gdip.ThreadData[MediumOrchidKey] = mediumOrchid;