2 references to DarkOliveGreenKey
System.Drawing (2)
commonui\System\Drawing\Brushes.cs (2)
668Brush darkOliveGreen = (Brush)SafeNativeMethods.Gdip.ThreadData[DarkOliveGreenKey]; 671SafeNativeMethods.Gdip.ThreadData[DarkOliveGreenKey] = darkOliveGreen;