2 references to MediumVioletRedKey
System.Drawing (2)
commonui\System\Drawing\Brushes.cs (2)
1705Brush mediumVioletRed = (Brush)SafeNativeMethods.Gdip.ThreadData[MediumVioletRedKey]; 1708SafeNativeMethods.Gdip.ThreadData[MediumVioletRedKey] = mediumVioletRed;