2 references to DarkSlateBlueKey
System.Drawing (2)
commonui\System\Drawing\Brushes.cs (2)
770Brush darkSlateBlue = (Brush)SafeNativeMethods.Gdip.ThreadData[DarkSlateBlueKey]; 773SafeNativeMethods.Gdip.ThreadData[DarkSlateBlueKey] = darkSlateBlue;